Herbenoeming gouverneur Antillen

mr. F.M. de los Santos GoedgedragDe Rijksministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer mr. F.M. de los Santos Goedgedrag voor te dragen voor herbenoeming tot Gouverneur van de Nederlandse Antillen met ingang van 1 juli 2008.

De gouverneur van de Nederlandse Antillen is de vertegenwoordiger van het Nederlandse staatshoofd (momenteel Koningin Beatrix) op de Nederlandse Antillen. Zijn taken vallen in twee delen uiteen: hij vertegenwoordigt de belangen van het Koninkrijk en staat aan het hoofd van de Antilliaanse regering. Hij maakt echter geen deel uit van het Antilliaanse kabinet. Tijdens de kabinetsformatie speelt hij een belangrijke rol. Net zoals in Nederland de Koning, is de gouverneur onschendbaar en zijn de ministers verantwoordelijk. De gouverneur wordt benoemd door het staatshoofd voor een periode van zes jaar. Na afloop kan die periode nog éénmaal verlengd worden (dus maximaal twaalf jaar).

De gouverneur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, die uit ten minste vijf door hem benoemde leden bestaat en die over alle ontwerpen van landsverordeningen, rijkswetten, landsbesluiten houdende algemene maatregelen en dergelijke, advies uitbrengt.

De gouverneur zetelt in het Fort Amsterdam in Willemstad (Curaçao).

Related Posts

Add Comment