Delegatie Bonaire benieuwd naar richtinggevende visie regering

Kralendijk/Den Haag, 10 juni 2014 – De delegatie die namens het Bestuurscollege van Bonaire in het kader van de zogeheten Caribisch Nederland-week gisteren in Nederland is aangekomen, begint vandaag met voorbereidende besprekingen op de overleggen die volgende week met de verschillende ministeries plaatsvinden.

De delegatie kijkt vooral uit naar de uitwerking door de regering van één van de meest essentiële adviezen van de twee commissies die eind vorig jaar in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken het functioneren van het Rijk in relatie tot Caribisch Nederland hebben doorgelicht (*). Beide commissies concludeerden dat het voornaamste struikelblok voor het succesvol opereren van de departementen het gemis is aan een centrale visie die de richting bepaalt ,,Er ontbreekt nog steeds een duidelijke visie, een stip op de horizon bij het Rijk” aldus Edsel Winklaar de leider van de Bonairiaanse delegatie. De aanbeveling van de commissies aan de minister om ,,een interdepartementale meerjarige planning op te stellen ter versterking van de coördinatie van het rijksbestuur” met ,,een focus op prioritering van de uitvoering en het leggen van dwarsdoorsnijdende thematische verbindingen” is door de minister blijkens zijn brief van 21 maart jl. aan de Tweede Kamer zonder voorbehoud volledig onderschreven. Het belang van een toekomstvisie werd door de Algemene Rekenkamer in het op 21 mei jl. gepubliceerde ‘Verantwoordingsonderzoek’ nog eens onderstreept.

Sinds het verschijnen van het eerste rapport is ruim een half jaar verstreken. Winklaar: “Het Bestuurscollege van Bonaire is dan ook benieuwd welke vorderingen het Rijk in de tussenliggende tijd heeft gemaakt. Met name of het Rijk nu een centrale richtinggevende visie heeft geformuleerd die helder maakt wat de ambities van de regering zijn. Bijvoorbeeld het wegwerken van de achterstanden in onder meer het voorzieningenniveau”. De ontwikkeling van een centrale visie door de regering zal naar de delegatie hoopt en verwacht een einde maken aan de onduidelijkheid van wat de regering in concrete zin verstaat onder het op ,,binnen Nederland aanvaardbaar niveau” brengen van het voorzieningenniveau zoals dat in aanloop naar de toetreding van Bonaire tot het Nederlandse staatsbestel is toegezegd.

Het Bestuurscollege gaat er vanuit dat de minister van Binnenlandse Zaken tijdens de CN-week de visie van de regering conform zijn eerder aangehaalde brief van 21 maart jl. in de vorm van ,,een eerste opzet” zal presenteren waarna de eilanden de gelegenheid wordt geboden te reageren en eventueel aanvullingen aan te dragen. Een andere cruciale aanbeveling van de beide commissies is immers ook dat ‘Den Haag ‘ er verstandig aan doet meer recht te doen aan de inbreng van de kennis en ervaring van de lokale autoriteiten in Caribisch Nederland waar de omstandigheden niet vergelijkbaar zijn met die in Europees Nederland.
Weten waar de regering ‘de stip op de horizon’ plaatst, is volgens het Bestuurscollege van wezenlijk belang voor de uitvoering van het Ontwikkelplan Bonaire dat vorig jaar is vastgesteld, maar tot op heden aan de kant van het Rijk – spijtig genoeg – niet tot enige beweging heeft geleid. Vooral de aanpak van de integrale wijkverbetering duldt, gezien de urgentie van de steeds verder toenemende problematiek, geen langer uitstel.

Bij het bestuurlijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken staat ook de ‘Vrije Uitkering’ op de agenda. Zoals bekend is deze Rijksbijdrage – analoog aan het Gemeentefonds – bedoeld om de lokale overheid in staat te stellen de uitvoering van de haar toebedeelde taken te financieren. De Vrije Uitkering is in juni 2012 vastgesteld op de ondergrens van wat het onderzoeksbureau IdeeVersa nodig achtte om eilandelijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Het niveau van de Vrije Uitkering is gebaseerd op het aantal inwoners toen 16.000. Inmiddels telt Bonaire 19.000 inwoners en schiet de Vrije Uitkering dus tekort. Niet alleen dit begrotingsjaar maar al drie jaar. Het Bestuurscollege vertrouwt er op dat dit in de berekeningsgrondslag tijdens de komende CN-week wordt rechtgezet opdat Bonaire haar taken naar behoren kan uitvoeren.

Bij de overleggen met de diverse departementen komt nog een groot aantal andere onderwerpen aan bod, variërend van infrastructuur en armoedebestrijding tot en met het stimuleren van economische ontwikkeling. Met de collega-delegaties van Sint Eustatius en Saba is er ook een gezamenlijk overleg met de leden van de Vaste Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

(*) ,,Doorlichting naar het functioneren van de coördinatie van het Rijksbestuur in Caribisch Nederland” d.d. 18 november 2013. van de Inspectie, Signalering, Begeleiding ISB en ,,Rijkscoördinatie Caribisch Nederland” d.d. 12 maart 2014 van de Commissie “Kleine evaluatie Caribisch Nederland”.

Related Posts

Add Comment